DiscoverPlaces Raport #2

Ten wpis to krótki raport na temat tego co zostało zrobione w ostatnim tygodniu w ramach projektu DiscoverPlaces.

Niestety w ostatnim tygodniu udało się zrobić naprawdę niewiele, a to dlatego, że dużo czasu zajęły mi inne rzeczy np. dosyć obszerny post na temat tworzenia tła przy użyciu <canvas>. Poniżej główna część kodu ostatnio napisanego. Są to dwa formularze, które posłużą do walidacji danych przy dodawaniu wiadomości oraz komentarza.

<?php

namespace AppBundle\Form\Type;

use AppBundle\Entity\Message;
use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\ChoiceType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\FileType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\NumberType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\TextType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
use Symfony\Component\OptionsResolver\OptionsResolver;
use Symfony\Component\Validator\Constraints\File;
use Symfony\Component\Validator\Constraints\Image;
use Symfony\Component\Validator\Constraints\Range;

/**
 * Class MessageType
 * @package AppBundle\FormType
 */
class MessageType extends AbstractType
{
  /**
   * @param FormBuilderInterface $builder
   * @param array $options
   */
  public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
  {
    $builder
      ->add('content', TextType::class, [
        'required' => false
      ])
      ->add('photo', FileType::class, [
        'required' => false,
        'constraints' => [
          new Image()
        ]
      ])
      ->add('video', FileType::class, [
        'required' => false,
        'constraints' => [
          new File([
            'mimeTypes' => [
              'video/mp4',
              'video/x-flv',
              'application/x-mpegURL',
              'video/MP2T',
              'video/3gpp',
              'video/quicktime',
              'video/x-msvideo',
              'video/x-ms-wmv'
            ]
          ])
        ]
      ])
      ->add('latitude', NumberType::class, [
        'required' => true,
        'constraints' => [
          new Range([
            'min' => -90,
            'minMessage' => 'latitude.min_message',
            'max' => 90,
            'maxMessage' => 'latitude.max_message'
          ])
        ]
      ])
      ->add('longitude', NumberType::class, [
        'required' => true,
        'constraints' => [
          new Range([
            'min' => -180,
            'minMessage' => 'longitude.min_message',
            'max' => 180,
            'maxMessage' => 'longitude.max_message'
          ])
        ]
      ])
      ->add('scope', ChoiceType::class, [
        'required' => true,
        'choices' => Message::AVAILABLE_SCOPES,
        'invalid_message' => 'scope.invalid'
      ])
    ;
  }

  /**
   * @param OptionsResolver $resolver
   */
  public function configureOptions(OptionsResolver $resolver)
  {
    $resolver->setDefaults([
      'data_class' => Message::class,
      'csrf_protection' => false
    ]);
  }
}

 

<?php

namespace AppBundle\Form\Type;

use AppBundle\Entity\Comment;
use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\FileType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\TextType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
use Symfony\Component\OptionsResolver\OptionsResolver;
use Symfony\Component\Validator\Constraints\File;
use Symfony\Component\Validator\Constraints\Image;

/**
 * Class CommentType
 * @package AppBundle\FormType
 */
class CommentType extends AbstractType
{
  /**
   * @param FormBuilderInterface $builder
   * @param array $options
   */
  public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
  {
    $builder
      ->add('content', TextType::class, [
        'required' => false
      ])
      ->add('photo', FileType::class, [
        'required' => false,
        'constraints' => [
          new Image()
        ]
      ])
      ->add('video', FileType::class, [
        'required' => false,
        'constraints' => [
          new File([
            'mimeTypes' => [
              'video/mp4',
              'video/x-flv',
              'application/x-mpegURL',
              'video/MP2T',
              'video/3gpp',
              'video/quicktime',
              'video/x-msvideo',
              'video/x-ms-wmv'
            ]
          ])
        ]
      ])
    ;
  }

  /**
   * @param OptionsResolver $resolver
   */
  public function configureOptions(OptionsResolver $resolver)
  {
    $resolver->setDefaults([
      'data_class' => Comment::class,
      'csrf_protection' => false
    ]);
  }
}

 

Planuję trochę przyśpieszyć pracę nad projektem, dlatego też zamierzam obecnie na blogu nie brnąć w inne tematy, tylko poświęcić czas na pisanie kodu i przedstawianie rezultatów.

Udostępnij: