Encja powinna być zawsze poprawnym obiektem

Bardzo często w projektach z użyciem Doctrine, encja wygląda w ten sposób, że zrobione jest mapowanie odpowiednich pól, oraz do każdego pola utworzone są gettery oraz settery. Dodatkowo do każdego pola mamy odpowiednie adnotacje walidacji, a formularze walidowane są na encji. Czy to na pewno jest dobre podejście?

<?php

namespace App\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert;
use Symfony\Bridge\Doctrine\Validator\Constraints\UniqueEntity;

/**
 * Class User
 * @package App\Entity
 *
 * @ORM\Table(name="users")
 * @ORM\Entity(repositoryClass="App\Repository\User\UserRepository")
 * @UniqueEntity(fields={"email"})
 */
class User
{
  /**
   * @var int
   * @ORM\Column(type="integer")
   * @ORM\Id
   */
  private $id;

  /**
   * @var string
   * @ORM\Column(type="string", length=64)
   * @Assert\Length(min="8", max="4096")
   */
  private $password;

  /**
   * @var string
   * @ORM\Column(type="string", length=80, unique=true)
   * @Assert\Email()
   */
  private $email;

  /**
   * User constructor.
   */
  public function __construct()
  {
  }

  /**
   * @return int
   */
  public function getId(): int
  {
    return $this->id;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getPassword(): string
  {
    return $this->password;
  }

  /**
   * @param string $password
   */
  public function setPassword(string $password): void
  {
    $this->password = $password;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getEmail(): string
  {
    return $this->email;
  }

  /**
   * @param string $email
   */
  public function setEmail(string $email): void
  {
    $this->email = $email;
  }
}
<?php

namespace App\Form;

use App\Entity\User;
use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\EmailType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\PasswordType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\RepeatedType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
use Symfony\Component\OptionsResolver\OptionsResolver;

/**
 * Class UserType
 * @package App
 */
final class UserType extends AbstractType
{
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
  {
    $builder
      ->add('email', EmailType::class)
      ->add('password', RepeatedType::class, [
        'type' => PasswordType::class
      ])
    ;
  }

  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function configureOptions(OptionsResolver $resolver)
  {
    $resolver->setDefaults([
      'data_class' => User::class
    ]);
  }

}

Powyższy kod pokazuje  jak w większości projektów wygląda implementacja encji doctrinowych.

Encja to nie struktura danych

W podanym przykładzie zaprezentowany obiekt w zasadzie pełni podobną funkcję jak tablica. Nie posiada żadnych zachowań, tylko zwykłe przechowywanie, ustawianie i pobieranie wartości. Do zachowań można byłoby tutaj zaliczyć zmianę hasła, więc w zasadzie setPassword jest w porządku, jedynie może lepsza byłaby nazwa changePassword. Zakładamy, że email jest ustawiany raz podczas rejestracji i nie można go później zmienić. Więc setter dla pola email jest zbędny.

Walidacja

Encja powinna być zawsze poprawnym obiektem, aby nie było sytuacji, gdzie nieprawidłowe dane zostaną zapisane w bazie danych. W związku z tym walidacja przesłanych danych powinna się zawierać w pomocniczym obiekcie np. DTO (Data Transfer Object).

Dodatkowo jeśli chcemy używać formularzy symfonowych z encjami, musimy modyfikować type hinty, tak aby były wstanie przyjąć nieprawidłowe dane w celu ich sprawdzenia i wyrzucenia odpowiedniego błędu. Co stanowi kolejny powód, aby walidacja odbywała się na innym obiekcie.

Podsumowując, adnotacje walidacji trzymamy w innym obiekcie, z formularzy korzystamy przypisując jako data_class ten obiekt, a nie encję. Encja jest tworzona z tego obiektu dopiero po jego zwalidowaniu, dzięki temu mamy pewność, że w każdym momencie działania aplikacji jest ona poprawna.

Konstruktory

Z racji, że encja powinna być zawsze poprawnym obiektem, nie powinna być ona tworzona przez utworzenie obiektu korzystając z konstuktora, a następnie uzupełnienie odpowiednich pól korzystając z setterów. Konstruktor powinien przyjmować takie parametry, aby można było stworzyć poprawny obiekt tj. zgodny z narzuconymi ograniczeniami. W php nie mamy możliwości przeciążania metod, więc dla tworzenia obiektów w różny sposób, na podstawie różnych parametrów dobrze jest utworzyć tak zwane named constructors tj. statyczne metody zwracające obiekt klasy w jakiej się zawierają.

Jak to powinno wyglądać?

<?php

namespace App\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
use Ramsey\Uuid\Uuid;
use App\User\Command\RegisterUserCommand;

/**
 * Class User
 * @package App\Entity
 *
 * @ORM\Table(name="users")
 * @ORM\Entity(repositoryClass="App\Repository\User\UserRepository")
 */
class User
{
  /**
   * @var string
   * @ORM\Column(type="string")
   * @ORM\Id
   */
  private $id;

  /**
   * @var string
   * @ORM\Column(type="string", length=64)
   */
  private $password;

  /**
   * @var string
   * @ORM\Column(type="string", length=80, unique=true)
   */
  private $email;

  /**
   * User constructor.
   * @param string $password
   * @param string $email
   */
  public function __construct(string $password, string $email)
  {
    $this->id = Uuid::uuid4();
    $this->password = $password;
    $this->email = $email;
  }

  /**
   * @param RegisterUserCommand $registerUserCommand
   * @return User
   */
  public static function fromRegisterUserCommand(RegisterUserCommand $registerUserCommand): User
  {
    return new self($registerUserCommand->email, $registerUserCommand->password);
  }

  /**
   * @return int
   */
  public function getId(): int
  {
    return $this->id;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getPassword(): string
  {
    return $this->password;
  }

  /**
   * @param string $password
   */
  public function changePassword(string $password): void
  {
    $this->password = $password;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getEmail(): string
  {
    return $this->email;
  }
}
<?php

namespace App\Form;

use App\Entity\User;
use App\User\Command\RegisterUserCommand;
use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\EmailType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\PasswordType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\RepeatedType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
use Symfony\Component\OptionsResolver\OptionsResolver;

/**
 * Class UserType
 * @package App
 */
final class RegisterUserType extends AbstractType
{
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
  {
    $builder
      ->add('email', EmailType::class)
      ->add('password', RepeatedType::class, [
        'type' => PasswordType::class
      ])
    ;
  }

  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function configureOptions(OptionsResolver $resolver)
  {
    $resolver->setDefaults([
      'data_class' => RegisterUserCommand::class
    ]);
  }

}
<?php

namespace App\User\Command;

use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert;
use App\Common\Validator\Constraint\UniqueField\UniqueField;

/**
 * Class RegisterUserCommand
 * @package App\User\Command
 */
final class RegisterUserCommand
{
  /**
   * @var string
   *
   * @Assert\Email()
   * @UniqueField(entityClass="App\Entity\User\User", field="email")
   */
  public $email;

  /**
   * @var string
   *
   * @Assert\Length(min="8", max="4096")
   */
  public $password;
}

Z encji wyleciały wszystkie adnotacje walidacji. Pojawiło się użycie uuid zamiast auto increment, co jest konieczne do tego, aby encja była poprawnym obiektem w każdym momencie działania aplikacji. W przypadku używania auto increment, id, które musi być unikalne, przyznawane jest dopiero podczas zapisywania rekordu w bazie danych, więc w trakcie samego utworzenia obiektu jest on niepoprawny, gdyż nie zawiera żadnego id. Tutaj warto dodać, że w myśl stworzenia dopracowanego modelu, powinno się zadbać również o zapewnienie, że obiekt będzie zawierał tylko poprawne dane, czyli dodatkowo powinno być sprawdzane czy email jest faktycznie poprawnym adresem oraz czy hasło jest odpowiedniej długości.

W formularzu zmieniło się tylko ustawienie opcji data_class. Obecnie walidacja odbywa się na klasie RegisterUserCommand. Tak jak było podane wcześniej, może być to jakiś DTO, w tym przykładzie zaprezentowane jest jednak użycie komendy.

Do klasy RegisterUserCommand przeniesione zostały adnotacje ograniczeń. Warto tutaj zwrócić uwagę na adnotację UniqueField. Z racji, że RegisterUserCommand nie jest encją doctrinową nie można zastosować  Symfony\Bridge\Doctrine\Validator\Constraints\UniqueEntity, więc w celu zwalidowania unikalności adresu email należy napisać własne ograniczenie i walidator.

use Symfony\Component\Validator\Constraint;

/**
 * Class UniqueField
 * @package Gdata\CoreBundle\Validator\Constraint\UniqueField
 *
 * @Annotation
 */
class UniqueField extends Constraint
{
  /**
   * @var string
   */
  public $message = 'This value is already used.';

  /**
   * @var string
   */
  public $entityClass;

  /**
   * @var string
   */
  public $field;

  /**
   * @return string[]
   */
  public function getRequiredOptions(): array
  {
    return ['entityClass', 'field'];
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getTargets(): string
  {
    return self::PROPERTY_CONSTRAINT;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function validatedBy(): string
  {
    return get_class($this).'Validator';
  }
}
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Component\Validator\Constraint;
use Symfony\Component\Validator\ConstraintValidator;

/**
 * Class UniqueFieldValidator
 * @package Gdata\CoreBundle\Validator\Constraint\UniqueField
 */
class UniqueFieldValidator extends ConstraintValidator
{
  /**
   * @var EntityManagerInterface
   */
  private $entityManager;

  /**
   * UniqueFieldValidator constructor.
   * @param EntityManagerInterface $entityManager
   */
  public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager)
  {
    $this->entityManager = $entityManager;
  }

  /**
   * @param mixed $value
   * @param Constraint $constraint
   */
  public function validate($value, Constraint $constraint): void
  {
    $entityRepository = $this->entityManager->getRepository($constraint->entityClass);

    if (!is_scalar($constraint->field)) {
      throw new \InvalidArgumentException('"field" parameter should be any scalar type');
    }

    $searchResults = $entityRepository->findBy([
      $constraint->field => $value
    ]);

    if (count($searchResults) > 0) {
      $this->context->buildViolation($constraint->message)
        ->addViolation();
    }
  }
}

 

 

 

Udostępnij: